Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

26.09.2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσης ΙΔΟΧ στο Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.

26.09.2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσης ΙΔΟΧ στο Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ....

25.09.2023 Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα α’ εξαμήνου του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2023-24 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6126_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

25.09.2023 Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα α’ εξαμήνου του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2023-24 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6126_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

25.09.2023 Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα α’ εξαμήνου του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2023-24 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 61625_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

25.09.2023 Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα α’ εξαμήνου του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2023-24 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 61625_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

22.9.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (ΠΑΔ Ι) Εργαστήριο» στις πόλεις Άργος, Λιβαδειά, Ρόδος, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Σάπες, Κοζάνη, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Βόλος και Σέρρες για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

22.9.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (ΠΑΔ Ι) Εργαστήριο» στις πόλεις Άργος, Λιβαδειά, Ρόδος, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Σάπες, Κοζάνη, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Βόλος και Σέρρες για το...

18.09.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα «ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ» για το ακαδ. έτος 2023-2024 στις πόλεις του Ηράκλειου Κρήτης και των Ιωαννίνων

18.09.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα «ΕΠΠΑΙΚ - ΠΕΣΥΠ» για το ακαδ. έτος 2023-2024 στις πόλεις του Ηράκλειου Κρήτης και...

15/9/2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 11842_2023/18-7-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS 5173973) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ -Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

15/9/2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 11842_2023/18-7-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS 5173973) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,...

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 11954_2023/25-7-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2023-2024 στις πόλεις: Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 11954_2023/25-7-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και...

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού Η/Υ και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ για τις ανάγκες του Προγράμματος «Προμήθεια και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού Η/Υ και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ για τις ανάγκες του Προγράμματος...

31.7.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2021-2022 (2021-1EL01-KA131-HED-000003120)»

31.7.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2021-2022...

31.7.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου στα μαθήματα «Συμβουλευτική & Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Εφαρμογές», «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας», «Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίας», «Μεθοδολογία Έρευνας για τους Σκοπούς ΣυΕΠ: Στατιστική και Έρευνα», «Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη Ι» και «Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά Εργασίας» του ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6126_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

31.7.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου στα μαθήματα «Συμβουλευτική & Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Εφαρμογές», «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Λήψης Απόφασης και...

31.7.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου στα μαθήματα «Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας», «Αναπτυξιακή Ψυχολογία», «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας», «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία & Εργαστήριο)» και «Διδακτική Μεθοδολογία» του ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

31.7.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου στα μαθήματα «Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας», «Αναπτυξιακή Ψυχολογία», «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας», «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», «Εκπαιδευτική...

25.7.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10018_2023/15-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2023-2024 στις πόλεις: Άργος, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λιβαδειά, Μυτιλήνη, Πάτρα, Σάπες, Σέρρες

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10018_2023/15-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2023-2024 στις πόλεις:...

18.7.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS 5173973) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

18.7.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS 5173973) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της...

17.7.2023 Πρακτικά Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10019_2023/15-6-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΘΨ46Ψ8ΧΙ-Τ1Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)», με κωδ. ΟΠΣ 5201356, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)

17.7.2023 Πρακτικά Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10019_2023/15-6-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΘΨ46Ψ8ΧΙ-Τ1Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες της Πράξης «Μονάδα...

26.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2021-2022 (2021-1EL01-KA131-HED-000003120)»

26.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2021-2022 (2021-1EL01-KA131-HED-000003120)»    

23.6.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 5559_2023/18-5-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5173973, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

23.6.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 5559_2023/18-5-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5173973, του ΕΠ «Ανάπτυξη...

22.6.2023 Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2023-2024 και της αριθ. πρωτ. 6126_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2023-2024

22.6.2023 Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το...

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για: «Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ» της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ»με Κωδ. Δικαιούχου 1020212 και Κωδ. ΟΠΣ 5201356 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για: «Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού» στο πλαίσιο του...

19.6.2023 Ενημέρωση για τις αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 και 6126_2023/8-6-2023 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 19-6-2023, μετά από την αριθ. πρωτ. ΕΛ/5768/19-6-2023 ενημέρωση περί τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

15.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου (1) της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5201356, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

15.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου (1) της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5201356, του ΕΠ...

15.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2023-2024 στις πόλεις: Άργος, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λιβαδειά, Μυτιλήνη, Πάτρα, Σάπες και Σέρρες

15.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2023-2024 στις πόλεις: Άργος, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα,...

8.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2023-2024

8.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2023-2024 [pdf-embedder...

8.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2023-2024

8.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2023-2024 [pdf-embedder...

18.5.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου (1) της Πράξης: «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5164878 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

18.05.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥO (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

17.3.2023 Πρακτικό διεξαγωγής ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίου για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα [ΑΔΑ: Ρ78546Ψ8ΧΙ-6Κ5] για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023

17.3.2023 Πρακτικό διεξαγωγής ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίου για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη γραμματειακή υποστήριξη του...

9/3/2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023

9/3/2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...

24.2.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα Εκπαιδευτική Ψυχολογία στην πόλη της Ρόδου, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός στην πόλη της Ρόδου και Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός στην πόλη της Κοζάνης για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 568_2023/27-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

24.2.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στo μάθημα Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ στην πόλη των Ιωαννίνων για το ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 570_2023/27-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

17/02/2023 Ανακοίνωση για υποβολή ενστάσεων στο πλαίσιο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά τις ημέρες 14/2/2023 – 16/2/2023

17/02/2023 Ανακοίνωση για υποβολή ενστάσεων στο πλαίσιο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά τις ημέρες 14/2/2023 – 16/2/2023 Παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 21/2/2023 η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων...

13.02.2023 Πρακτικό διεξαγωγής ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη θέση 1 «Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες» στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19547_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

13.02.2023 Πρακτικό διεξαγωγής ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη θέση 1 «Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες» στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ....

13.02.2023 α. Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» ΕΠΠΑΙΚ β΄ εξαμήνου στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 21635_2022/20-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. β. Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» ΕΠΠΑΙΚ β΄ εξαμήνου στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 21635_2022/20-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

13.02.2023 α. Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» ΕΠΠΑΙΚ β΄ εξαμήνου στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 21635_2022/20-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. β....

9.2.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (ΠΑΔ) ΙΙ (Εργ.)» του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

9.2.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (ΠΑΔ) ΙΙ (Εργ.)» του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης...

31.1.2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων – οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση 1 «Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες» στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19547_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023

31.1.2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων - οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση 1 «Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες» στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19547_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...

27.1.2023 Πρακτικό αξιολόγησης για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» και «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός» στις Σάπες, «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» στη Θεσσαλονίκη και στη Λιβαδειά, «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θ + Ε)» στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 21635_2022/20-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

27.1.2023 Πρακτικό αξιολόγησης για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» και «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός» στις Σάπες, «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» στη Θεσσαλονίκη και στη Λιβαδειά, «Παιδαγωγικές...

18.1.2023 Πρακτικό ενστάσεων και οριστικοί αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» και «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός» στην πόλη των Σερρών β’ εξαμήνου του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

18.1.2023 Πρακτικό ενστάσεων και οριστικοί αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» και «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός» στην πόλη των Σερρών β’ εξαμήνου του Ετήσιου...

18.1.2023 Πρακτικό ενστάσεων και οριστικοί αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, μειονότητες, ΑΜΕΑ, κλπ)» στην πόλη των Σερρών του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14826_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

18.1.2023 Πρακτικό ενστάσεων και οριστικοί αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, μειονότητες, ΑΜΕΑ, κλπ)» στην πόλη των Σερρών του Προγράμματος Ειδίκευσης στη...

22.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19787_2022/21-11-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στο Ηράκλειο Κρήτης

22.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19787_2022/21-11-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στο Ηράκλειο...

22.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19547_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σάπες και στις Σέρρες

22.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19547_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σάπες και στις...

22.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19518_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο

22.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19518_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στη...

22.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19549_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη λειτουργίας της ΜΟΔΥ για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των Έργων/Προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ»

22.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19549_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη λειτουργίας της ΜΟΔΥ για τη...

20.12.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα: Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία, Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ, Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη, Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, μειονότητες, ΑΜΕΑ, κλπ), Συμβουλευτική και Οικογένεια του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14826_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

20.12.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα: Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία, Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ, Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη, Συμβουλευτική Κοινωνικά...

20.12.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα: Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός, Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία & Εργαστήριο) του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

20.12.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα: Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός, Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικές Εφαρμογές...

8.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19549_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη λειτουργίας της ΜΟΔΥ για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των Έργων/Προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ»

8.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19549_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη...

8.12.2022 Πρακτικό ενστάσεων και οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» του ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στην πόλη της Λιβαδειάς στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17261_2022/25-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

8.12.2022 Πρακτικό ενστάσεων και οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» του ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στην πόλη της Λιβαδειάς στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17261_2022/25-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

25.11.2022 Πρακτικό ενστάσεων και οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Διδακτική Μεθοδολογία» και «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της Λιβαδειάς στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16904_2022/13-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

25.11.2022 Πρακτικό ενστάσεων και οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Διδακτική Μεθοδολογία» και «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της Λιβαδειάς στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16904_2022/13-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

21.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στο Ηράκλειο Κρήτης

21.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στο Ηράκλειο...

21.11.2022 Τελικοί (οριστικοί) πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Επιστημονικά Πεδία «Ηλεκτρική Ενέργεια», «Προστασία Περιβάλλοντος» και «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κανονισμός» στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15549/2-8-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (MIS: 5183875)

21.11.2022 Τελικοί (οριστικοί) πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Επιστημονικά Πεδία «Ηλεκτρική Ενέργεια», «Προστασία Περιβάλλοντος» και «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κανονισμός» στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15549/2-8-2022 Πρόσκλησης...

21.11.2022 Πρακτικό εξέτασης ένστασης επί των αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ. 15549/2-8-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (MIS: 5183875)

21.11.2022 Πρακτικό εξέτασης ένστασης επί των αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ. 15549/2-8-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το...

21.11.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» στην πόλη της Λιβαδειάς για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17261_2022/25-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

21.11.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» στην πόλη της Λιβαδειάς για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17261_2022/25-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

14.11.2022 Τελικοί (οριστικοί) αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης-Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας» για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2022-23 στην πόλη των Σερρών στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16660_2022/6-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

14.11.2022 Τελικοί (οριστικοί) αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης-Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας» για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους...

14.11.2022 Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης-Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας» του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2022-23 στην πόλη των Σερρών στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16660_2022/6-10- 2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

14.11.2022 Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης-Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας» του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2022-23 στην πόλη των...

14.11.2022 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16095_2022/16-9-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις πόλεις: Μυτιλήνη, Σέρρες και Πάτρα

14.11.2022 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16095_2022/16-9-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα...

11.11.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη λειτουργίας της ΜΟΔΥ για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των Έργων/Προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ»

11.11.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη λειτουργίας της ΜΟΔΥ για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των Έργων/Προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ της...

11.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες και στις Σέρρες

11.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες και στις...

11.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο

11.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη...

10.11.2022 Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων «Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα» και «Μηχανολογικός Σχεδιασμός» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (MIS: 5183875).

10.11.2022 Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων «Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα» και «Μηχανολογικός Σχεδιασμός» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης...

04.11.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου «Ηλεκτρική Ενέργεια» του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (MIS: 5183875)

04.11.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου «Ηλεκτρική Ενέργεια» του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση...

04.11.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κανονισμός» του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (MIS: 5183875)

04.11.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κανονισμός» του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής...

4.11.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» και «Διδακτική Μεθοδολογία» στην πόλη της Λιβαδειάς για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16904_2022/13-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

4.11.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» και «Διδακτική Μεθοδολογία» στην πόλη της Λιβαδειάς για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16904_2022/13-10-2022 Πρόσκλησης...

4.11.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16833_2022/11-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο και στο Ηράκλειο Κρήτης

4.11.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16833_2022/11-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο και στο Ηράκλειο...

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας» στην πόλη των Σερρών για το ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16660_2022/6-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας» στην πόλη των Σερρών για το ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ....

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας στην πόλη των Σαπών, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στην πόλη των Σαπών, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16658_2022/06-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας στην πόλη των Σαπών, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στην πόλη των Σαπών, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για το ΕΠΠΑΙΚ...

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία)» και «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Εργαστήριο)» στην πόλη των Ιωαννίνων για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16659_2022/06-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία)» και «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Εργαστήριο)» στην πόλη των Ιωαννίνων για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ....

25.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της Λιβαδειάς

25.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της...

21.10.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου “Σύγχρονος Σχεδιασμός Μεταφορών” του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023”.

21.10.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου “Σύγχρονος Σχεδιασμός Μεταφορών” του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας...

21.10.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023”.

21.10.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους...

21.10.2022 Πρακτικό ενστάσεων – οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «ΠΑΔ Ι» για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-2023 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

21.10.2022 Πρακτικό ενστάσεων – οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «ΠΑΔ Ι» για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-2023 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

21.10.2022 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 16095_2022/16-9-2022 Πρόσκλησης για ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις: Μυτιλήνη, Σέρρες, Πάτρα.

21.10.2022 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 16095_2022/16-9-2022 Πρόσκλησης για ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις: Μυτιλήνη, Σέρρες,...

13.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της Λιβαδειάς

13.10.2022  Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου «Τηλεπικοινωνίες» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023»

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου «Τηλεπικοινωνίες» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής...

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΠΕΣΥΠ) στην πόλη των Σερρών

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΠΕΣΥΠ) στην πόλη των...

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΕΠΠΑΙΚ) στις πόλεις : Σάπες, Θεσσαλονίκη

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΕΠΠΑΙΚ) στις πόλεις : Σάπες,...

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΕΠΠΑΙΚ) στην πόλη των Ιωαννίνων 

06.10.2022 Προκήρυξη 2022-2023 - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΕΠΠΑΙΚ) στην πόλη των...

5.10.2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συντονιστή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15424_2022/20.7.2022)

5.10.2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συντονιστή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ...

4.10.2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συνεργάτη για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15423_2022/20.7.2022)

4.10.2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συνεργάτη για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15423_2022/20.7.2022) [pdf-embedder...

4.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο)» για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

4.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο)» για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης...

22.9.2022 Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Μυτιλήνη, στις Σέρρες και στην Πάτρα (Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 3/10/2022)

22.9.2022 Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Μυτιλήνη, στις Σέρρες και στην Πάτρα (Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 3/10/2022)  ...

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14826_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2022-2023

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14826_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον...

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2022-2023

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)...

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15423_2022/20.7.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις Σέρρες

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15423_2022/20.7.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος...

22/9/2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις πόλεις Σάπες και Σέρρες

22/9/2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις...

02.08.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

02.08.2022 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2022-2023 ΔΙΑΥΓΕΙΑ [pdf-embedder url="https://elke.aspete.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ-2022-2023-ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf" title="ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2022-2023...

20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες και στις Σάπες

20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες και στις Σάπες [pdf-embedder...

20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτ. δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες

20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτ. δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες [pdf-embedder...

28.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-2023

28.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-2023...

28.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-2023

28.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδ....

24.6.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 4819_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης για μία σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός»

24.6.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 4819_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης για μία σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός»  ...

31.5.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ (Εργαστήρια Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»

31.5.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ (Εργαστήρια Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών,...

25.5.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. 4818_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GeoVT Project

25.5.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. 4818_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GeoVT Project

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαιδεύοντας νέες γενιές στη γεωμορφολογία, τις γεωγραφικές καταστροφές και τη γεωλογική κληρονομιά μέσω Τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (Training new generations on geomorphology, geohazards and geoheritage through Virtual Reality Technologies – GeoVT Project), Erasmus+ Programme – Key Action 2» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ – Key Action 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαιδεύοντας νέες γενιές στη γεωμορφολογία, τις γεωγραφικές καταστροφές και τη γεωλογική κληρονομιά μέσω Τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (Training new generations on geomorphology, geohazards and...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός...