23.6.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 5559_2023/18-5-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5173973, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)