18.09.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα
«ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ» για το ακαδ. έτος 2023-2024 στις πόλεις του Ηράκλειου Κρήτης και των Ιωαννίνων