26.09.2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσης ΙΔΟΧ στο Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.