3.11.2023 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13509_2023/13-10-2023 Πρόσκλησης για την υποστήριξη του Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη λειτουργίας της ΜΟΔΥ για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των Έργων/Προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ»