Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού Η/Υ και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ για τις ανάγκες του Προγράμματος «Προμήθεια και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ»  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

espd-xml

ΕΕΕΣ PDF

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

———————————————————————————————–

27/9/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ