Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 12997_2023/6- 10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: 6ΒΠΞ46Ψ8ΧΙΘ6Η] για τον συντονισμό του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» στις πόλεις: Κοζάνη και Μυτιλήνη.