16.11.2023 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13509_2023/13-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: ΨΠΟΣ46Ψ8ΧΙ-Σ8Ω] για τις ανάγκες του Προγράμματος «Υποστήριξη λειτουργίας της ΜΟΔΥ για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των Έργων/Προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ».