8/12/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη της Θεσσαλονίκης