Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

$

Ο ΕΛΚΕ

$

Έργα Ε.Λ.Κ.Ε.

$

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

$

Επικοινωνία

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

19.7.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τα μαθήματα «ΠΑΔ Ι» και «ΠΑΔ ΙΙ» του ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2024-25 στην Αθήνα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2024-2025

19.7.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τα...

19.7.2024 Πρακτικά αξιολόγησης προτάσεων για τη θέση 2 «Ένας (1) συνεργάτης για την παρακολούθηση και επεξεργασία δεδομένων Πληροφοριακού Συστήματος» στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 2468_2024/14-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΟΒ46Ψ8ΧΙ-Α4Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τις ανάγκες της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Γραφείο/Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)», με κωδ. ΟΠΣ 6004438, μεταφερόμενη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

19.7.2024 Πρακτικά αξιολόγησης προτάσεων για τη θέση 2 «Ένας (1) συνεργάτης για την παρακολούθηση και επεξεργασία...

19.7.2024 Πρακτικά αξιολόγησης προτάσεων για τη θέση 1 «Ένας (1) συνεργάτης για τη Διοικητική Υποστήριξη της Πράξης» στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 2468_2024/14-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΟΒ46Ψ8ΧΙ-Α4Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Γραφείο/Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)», με κωδ. ΟΠΣ 6004438, μεταφερόμενη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

19.7.2024 Πρακτικά αξιολόγησης προτάσεων για τη θέση 1 «Ένας (1) συνεργάτης για τη Διοικητική Υποστήριξη της Πράξης»...

Επιτροπή Εκπ/σης και Ερευνών

Θεσμικό Πλαίσιο

Προγράμματα ΕΛΚΕ

Οικονομικά Στοιχεία ΕΛΚΕ

h

Οδηγός Χρηματοδότησης

h

Συμπλ. Οδηγ. Χρηματοδότησης

Προκηρύξεις Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

Διαχείριση Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

Προμήθειες, Προσωπικό, Μετακινήσεις