Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

$

Ο ΕΛΚΕ

$

Έργα Ε.Λ.Κ.Ε.

$

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

$

Επικοινωνία

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

13.6.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στο Ηράκλειο Κρήτης

13.6.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους...

24.4.2024 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 3018_2024/21-3-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005156 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

24.4.2024 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 3018_2024/21-3-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

21.3.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» με κωδ. ΟΠΣ 6005156 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

21.3.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη...

Επιτροπή Εκπ/σης και Ερευνών

Θεσμικό Πλαίσιο

Προγράμματα ΕΛΚΕ

Οικονομικά Στοιχεία ΕΛΚΕ

h

Οδηγός Χρηματοδότησης

h

Συμπλ. Οδηγ. Χρηματοδότησης

Προκηρύξεις Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

Διαχείριση Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

Προμήθειες, Προσωπικό, Μετακινήσεις