3.11.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 12997_2023/6-10-2023 Πρόσκλησης για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις: Κοζάνη και Μυτιλήνη