Ο ΕΛΚΕ

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 4957/2022 [ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-7-2022]  περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας με στόχο τη διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Πανεπιστημίου (βλ. περισσότερα στον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ)

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Επιτροπή Ερευνών Διαχείρισης είναι το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος.

Πανέτσος Σπυρίδων , Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤE (Πρόεδρος)

Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ (Αντιπρόεδρος)

Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής(μέλος)

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρα Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (μέλος)

Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέλος)

Παναγιώτης Τσόπελας, Καθηγητής ΕΜΠ (μέλος)

Γεώργιος Τσιάτας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών (μέλος)

Προσωπικό ΜΟΔΥ

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αποτελεί οργανική μονάδα της ΑΣΠΑΙΤΕ και είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ.

 

Προϊσταμένη ΜΟΔΥ

Αργυρώ Μεντάκη 

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης

Αλέξανδρος Ραφαηλίδης
Μελίνα Σεργιάννη
Χριστίνα Πίκουλα

Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης

Αφροδίτη Σωτηροπούλου (επικεφαλής)
Αθηνά-Μαρία Καρατζά 

Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων

Όθωνας Σιάκουλης 

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων

Σοφία Πίτσιου

Τεχνική Υποστήριξη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Οδυσσέας Τίγκας

Στοιχεία συναλλαγών

 

Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ
ΑΦΜ: 997030119,  ΔΟΥ: Αμαρουσίου
Επάγγελμα: ΝΠΔΔ
Διεύθυνση: Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΤΚ 15122, Μαρούσι Αττικής

 

Name: Research Committee (ELKE) of School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE)
VAT: 997030119, Public Financial Service:Maroussi
Address: Railway Station ISAP “Irini”,15122, Maroussi, Attica, Greece