18.7.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS 5173973) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)