Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για: «Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ» της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ»με Κωδ. Δικαιούχου 1020212 και Κωδ. ΟΠΣ 5201356 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ_80200 signed (1)_ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ_80200 signed (1)_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (docx)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (docx)

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΕΕΕΣ_PDF signed

 ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΕΕΣ.XML 

site   (ΜΟΡΦΗ ZIP)