7.2.2024 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17684_2023/8-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: ΨΞΗ546Ψ8ΧΙ-ΔΘ7] για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη της Θεσσαλονίκης