12.10.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-2021 (2020-1-ΕL01-KA103-077617)».