15.12.2021 Τελικά αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 14841_2021/12-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-2021»