Πρακτικό κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς στον τελικό αξιολογικό πίνακα των ισοβαθμήσαντων υποψηφίων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490_2021/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ»