21.11.2022 Πρακτικό εξέτασης ένστασης επί των αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ. 15549/2-8-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (MIS: 5183875)