Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 297_2022/17-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ με τοποθέτηση στο Εργαστήριο ΜΕΚ & Τεχνολογίας Αυτοκινήτου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»