Κλήρωση για την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης ««Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123951.