5.10.2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συντονιστή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15424_2022/20.7.2022)