4.11.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16833_2022/11-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο και στο Ηράκλειο Κρήτης