3.9.2021 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων αριθ. πρωτ. 10672_2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2021-2022