27.04.2021 Τελικά αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 1945_2021/08-03-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου στο ΕΠΠΑΙΚ