27.04.2021 Τελικά αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 1568_2021/19-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ΕΠΠΑΙΚ