22/9/2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις πόλεις Σάπες και Σέρρες