22.12.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19547_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σάπες και στις Σέρρες