17.5.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα»