14.10.2021 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη του Άργους