11.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο.