05.11.2021 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 14140/24-9-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (MIS: 5076592).