01.12.2021 Προκήρυξη για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ (Κέντρο Δικτύου/ΥΜΣ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»