ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

06.03.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 1682_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2019-2020.

bridgemedia | Men Nike Footwear
Κύλιση στην Αρχή