ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» βασίζεται στην ΥΑ ΚΑ 679/96 καθώς και στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Συνίσταται σε καθένα από τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) της χώρας  και την ΑΣΠΑΙΤΕ «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας» για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών.

 Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του «Ειδικού Λογαριασμού» είναι:

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα νομοθεσία (πρέπει να έχετε εγκατεστημένο Acrobat Reader Σε περίπτωση που δεν έχετε Acrobat Reader πατήστε εδώ).
 

Νόμος 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017): Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ Ά 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Νόμος 1404/1983 (ΦΕΚ Α’ 173/1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων»

Νόμος 2413/1996 (ΦΕΚ Α’ 124/1996) «Ελληνική παιδεία στο Εξωτερικό, διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ Α’ 114/2001)«Διάθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού τομέα αυτής»

Νόμος 3549/2007 (ΦΕΚ Α’ 69/2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

Νόμος 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49/2008) «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ 679/96

Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄/2010) (Άρθρο 36) Τροποποίηση της ΚΥΑ 679/96

Νόμος 3027/2002, (ΦΕΚ 152 Α΄/2002 ) Άρθρο 3,§2, και 4 περί "Σύνταξης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαρισμού"

Υπουργική Απόφαση για Φ.Π.Α. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Κρατήσεις Αποδοχών Μελών Ε.Π. από Πρόσθετη Απασχόληση (Ν.2530/1997,(ΦΕΚ 218 Α΄) Άρθρα 8 και 15)

Κρατήσεις Αποδοχών Μελών Ε.Π. από Πρόσθετη Απασχόληση (Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), Άρθρο 15)

Κρατήσεις Αποδοχών Μελών Ε.Π. από Πρόσθετη Απασχόληση (Υπουργική Απόφαση Φ.35/10506/ΙΒ)

Νόμος 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄)Άρθρο 36 περί "Κύρωσης της υπ' αριθμ. 679/1996/ κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 826/τ.Β')

Άλλοι Νόμοι - Νομικές Διατάξεις

Nike Air Maxbridgemedia | 2021 New adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Ash Stone" GW0089 , Ietp
Κύλιση στην Αρχή