23.09.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κύλιση στην Αρχή